Geodézie-Topos, a.s. vytvořila aplikaci Pasport objektů jako bezplatnou aplikaci a je určena k volnému použití.
Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne využít naši aplikaci.
Pokud se rozhodnete využít naši aplikaci, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají k poskytování a zlepšování naší aplikace. Vaše údaje nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr a použití informací

Pro lepší zkušenost při používání naší aplikace vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje. Informace, které požadujeme, si uchováme a použijeme, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace použité k vaší identifikaci.
Odkaz na zásady ochrany soukromí poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací

Služby Google Play

Data protokolu

Chceme vás informovat, že  v případě chyby v aplikaci shromažďujeme údaje a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) v datovém protokolu. Tato data protokolu mohou obsahovat informace jako je IP adresa vašeho zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání naší služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky.

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a jsou uloženy ve vnitřní paměti vašeho zařízení.
Naše aplikace tyto „cookies“ výslovně nepoužívá, může však používat kód třetích stran a knihovny, které používají „soubory cookie“ ke shromažďování informací a zlepšování jejich služeb. Máte možnost tyto cookies přijmout nebo odmítnout a zjistit, kdy se do vašeho zařízení cookie odesílá. Pokud se rozhodnete naše cookies  odmítnou, nemusí být umožněno použití některé části aplikace.

Poskytovatelé služeb

Můžeme využívat společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění distribuce naší aplikace
  • Poskytovat aplikaci v našem zastoupení
  • Poskytovat služby související s aplikací
  • Při analýze, jak je naše aplikace využívána

Chceme informovat uživatele této aplikace, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny. Jsou však povinny tyto informace nezveřejňovat ani nepoužívat pro žádný jiný účel.

Bezpečnost

Vážíme si vaší důvěry v poskytování osobních údajů, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Nezapomeňte však, že žádný způsob přenosu dat přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato aplikace může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Tyto externí weby nejsou provozovány námi. Proto vám důrazně doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jiných webů nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Tyto služby se nevztahují na osoby mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní identifikační údaje od dětí do 13 let. V případě, že zjistíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je odstraníme z našich serverů. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní informace, kontaktujte nás, abychom mohli provést nezbytná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Proto vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. Na této stránce vás budeme informovat o všech změnách zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů. Tyto změny nabývají účinnosti ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy nebo návrhy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.


Privacy Policy

 

Geodézie-Topos, a.s. created the Pasport objects app as a free app and is intended for free use.
Use this page to inform visitors about our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal information if someone chooses to use our app.
If you choose to use our application, you agree to the collection and use of information in connection with this policy. The personal information we collect is used to provide and improve our application. We will not use or share your information with anyone other than as described in this Privacy Policy.

Collection and use of information

For a better experience using our app, we may ask you to provide us with some personal information. We will retain and use the information we request as described in this Privacy Policy.
The application uses third-party services that may collect information used to identify you.
Link to the privacy policies of third-party service providers used by applications

Služby Google Play

Protocol data

We want to let you know that in the event of an application error, we collect data and information (through third-party products) in the data log. This log data may contain information such as your device IP address, device name, operating system version, application configuration when using our service, time and date of your use of the service, and other statistics.

Cookies

Cookies are small data files that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites you visit and are stored in the internal memory of your device.
Our application does not explicitly use these "cookies" but may use third-party code and libraries that use "cookies" to collect information and improve their services. You can accept or decline these cookies and see when a cookie is being sent to your device. If you choose to decline our cookies, you may not be able to use any part of the application.

Service Providers

We may use third-party companies and individuals for the following reasons:

  • To facilitate the distribution of our application
  • Provide the application on our behalf
  • Provide application related services
  • When analyzing how our application is used

We want to inform users of this application that these third parties have access to your personal information. The reason is the fulfillment of the tasks assigned to them. However, they are required not to disclose or use this information for any other purpose.

Safety

We appreciate your confidence in providing personal information, so we try to use commercially acceptable means to protect it. Remember, however, that no means of transmitting data over the Internet or electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to other sites

This app may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be redirected to this site. These external sites are not operated by us. Therefore, we strongly encourage you to read the privacy policy of this website. We have no control and are not responsible for the content, privacy policy or practices of other third-party sites or services.

Children's Privacy

These services do not apply to persons under 13 years of age. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. If we find that a child under the age of 13 has provided us with personal information, we will immediately remove it from our servers. If you are a parent or guardian and you know your child has provided us with personal information, please contact us so we can take the necessary action.

Changes to this Privacy Policy

We may occasionally update our privacy policy. Therefore, we recommend that you regularly check this page for changes. On this page, we will inform you of any changes by posting a new Privacy Policy. These changes take effect as soon as they are posted on this page.

Contact us

If you have any questions or suggestions about our privacy policy, please feel free to contact us.

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h