• GRAMIS je program umožňující snadnou a efektivní práci s digitálními mapami a připojenými databázemi, pracující pod operačním systémem MS-Windows.
 • Kompletní vývoj uživatelských aplikací.
 • Varianty lokálních nebo síťových verzích.

 

Přehled funkcí systému:

 • Standardní přístup pro Windows, třírozměrný datový model.
 • Analýza mapy a následné promítnutí výsledků do všech připojených databází, analýza databázových informací s promítnutím výsledků do mapy.
 • Načtení libovolného počtu mapových souborů do jednoho pracovního okna s automaticky propojenými databázemi.
 • Otevření mapy do libovolného počtu oken obsahujících např. různé požadované výřezy.
 • Výběr otevření souborů kliknutím myši do pracovní plochy.
 • Vytváření projektů (uložení pracovní plochy a otevřených mapových souborů do zvoleného souboru). Následné načtení otevře všechny mapy obsažené v době uložení pracovní plochy, zobrazí příslušný výřez mapy a je umožněna volba zobrazení mapových souborů, výběr aktivní mapy a volba pořadí vykreslování map.
 • Libovolné zvětšení a zmenšení pracovní plochy a vybraných objektů včetně volby měřítka.
 • Zobrazení výřezu mapy ohraničeného mapovým rámem číselně zadaného mapového listu v rámci běžně používaných kladů mapových listů měřítek 1:500, 1:1000, 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 a 1:200000.
 • Automatické vykreslení kladů mapových listů měřítek 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000 včetně zobrazení příslušné nomenklatury a sítě zvolených rozměrů.
 • Zapnutí či vypnutí zvolených vrstev (pro každý mapový soubor 10000 vrstev) – všechny zapnuté vrstvy jsou aktivní pro identifikaci i editaci.
 • Pro každou vrstvu je možné samostatně volit její zobrazení, vykreslování atributů, barevných výplní, značek a pořadí při vykreslování.
 • Libovolné nastavení grafických atributů jednotlivých objektů nebo nastavení grafických atributů pro každou z vrstev.
 • Uložení konfigurace vrstev do zvoleného souboru a následné načtení.
 • Práce se „Správcem vrstev” (zapínání, vypínání prvků, zapínání a vypínání grafických atributů vrstev).
 • Automatizované generování „legendy“ do pracovní plochy – komplex funkcí zajišťujících přenos záznamů z číselníků (typy a barvy čar, typy a barvy výplní a k nim přiřazené významy) připojených k mapám v danou chvíli zobrazeným v pracovním okně do zvoleného prostoru v mapě.
 • Legenda objektů obarvených podle vybrané databázové položky.
 • Měření délek, ploch, úhlů, kótování, kótování s vynášecími čarami.
 • Dynamické změny při kótování objektů – při změně vybraného bodu daného prvku se změní i použité kóty.
 • Vytyčování pomocí délek, úhlů, rovnoběžek nebo ploch s možností vytváření jednobodových objektů (Body, Značky, Popisy).
 • Označení lomových bodů a výpis souřadnic.
 • Výpočet průniku ploch libovolných objektů, výpočet elementární plochy.
 • Permanentně poskytované informace o délkách a plochách editovaných nebo nově tvořených objektů.
 • Snadná práce s kilometráží liniových objektů.
 • Vyhledání parcel zadaných parcelními (popisnými) čísly, listy vlastnictví nebo vyhovující zadaným výběrovým podmínkám v databázích a v mapě.
 • Vyhledání požadované parcely nebo listu vlastnictví ve všech připojených katastrálních územích najednou s následným otevřením katastrálních území, obsahujících vyhledaná data.
 • Porovnání grafických dat zvoleného katastrálního území s příslušnou databází „SPI“ (vyhodnocení nesouladu mezi parcelními čísly a porovnání ploch, vypočítaných z grafických objektů parcel ve vztahu k plochám uváděným v databázi „SPI“).
 • Možnost získání parcelních čísel z libovolného textového souboru nebo ze schránky Windows.
 • Možnost tisku výpisu informací o zvolené parcele společně se zvoleným výřezem mapy.
 • Vytváření vlastních databází s libovolným propojením položek a následným připojením ke grafickým objektům.
 • Předdefinování „SQL dotazů“ do připojených databází s volbou příslušného spouštěcího tlačítka.
 • Zobrazování barevných výplní objektů podle intervalů nebo diskrétního výskytu vybrané položky vybrané databáze.
 • Naplnění databázové položky zvoleného databázového souboru atributy označených objektů, evidenčními čísly objektů nebo hodnotami provedených měření - podle požadavku uživatele se vytvoří nové věty nebo se aktualizují věty existující.
 • Přenos vybraných položek dat Souboru popisných informací (SPI) a dat obecné databáze do schránky Windows pro následné použití v libovolných textových editorech nebo tabulkových procesorech pracujících pod operačním systémem Microsoft Windows.
 • Vkládání nových objektů, souborů, vektorových značek a popisů, editace objektů již existujících.
 • Vypisování textových atributů do map a převod požadovaných atributů objektů na objekty typu „Popis“.
 • Připojení souborů k objektům typu „Soubor“ a následné otevření v předem definované aplikaci („Word“, „Ami–pro“, „Wintext“, „Přehrávač zvukových záznamů“, „Přehrávač videozáznamů“ apod.).
 • Automatizované vytváření „obálek objektů” a „ochranných pásem“.
 • Generování objektů do areálů – možnost umístění do těžiště nebo k atributu se zvoleným posunem.
 • Kopírování, přesun objektů na základě zvolené tabulky.
 • Generování atributů do objektů podle matematického předpisu.
 • Proporcionální zvětšení objektů, vložení objektů ze schránky do zvoleného prostoru.
 • Automatizované zpracování dat do objektové struktury.
 • Generování odkazových šipek.
 • Vytvoření liniových objektů z vybraných bodů bodového pole.
 • Tisk pracovní plochy, zvolené oblasti, případně zvoleného mapového listu na všech tiskárnách a plotterech podporovaných operačním systémem MS-WINDOWS 98 a vyšších.
 • Vložení vybrané části mapy do pracovní plochy jiné aplikace.
 • Připojení rastrových fotografií a textových informací ke grafickým objektům, připojení rastrových dat ve formátech *.BMP, *.TIF, *.PCX, *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.CIT.
 • Vytváření a úpravy vektorových značek (knihovny značek).
 • Vytváření grafů jako vztahu dvou zvolených databázových položek.
 • Export a import formátů *.BD, *.VVR, *.VKM, *.DGN, *.DXF, GEUS, ARC/INFO, *.SHP.
 • Propojení s ostatními aplikacemi pomocí „OLE Automation“.
 • Práce s makry - možnost záznamu libovolné posloupnosti funkcí a následné spuštění uložené posloupnosti funkcí.
 • Připojení digitalizačního zařízení pro pořizování vektorových dat z tradičních mapových podkladů.
 • Modul „GPS“ pro sledování aktuální polohy jedoucích vozidel.

Gramis je modulární systém, takže je možné používat pouze ty moduly, které uživatel potřebuje.

Gramis - TOPOS

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h