• Geodetické určení význačných bodů staveniště
 • Rekognoskace budoucího staveniště
 • Zpracování údajů projektované stavby do požadovaných grafických výstupů
 • Kartometrické zpracování grafického podkladu s následnou digitalizací (mapy KN) v zájmových lokalitách projektu
 • Provedení identifikací a dohledávání vlastníků parcel dotčených projektem a výstavbou

 

Předrealizační příprava

 • Předrealizační vytýčení - vytýčení staveniště dodavateli
 • Vytýčení projektovaných staveb
 • Vytýčení hranic dotčených parcel
 • Oddělení pozemků pro novou stavbu
 • Stabilizace bodu účelového bodového pole
 • Vytýčení pracovní oblasti
 • Zpracování sumarizačních výkresů pro územní a stavební povolení

 

Realizace stavby

 • Zaměření polohopisu na stavbě a ve stanoveném okolí
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • Vyhotovení geometrických plánů (GP) nových staveb
 • GP příjezdových komunikací
 • Vyhotovení GP věcných břemen

 

Vyhotovení podkladů pro vyrovnání vlastnických vztahů

 • Vyhotovení GP pro výkupy pozemků
 • Vytýčení vlastnické hranice
 • Vyhotovení GP na oddělení pozemku
 • Smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí s dotčenými vlastníky pozemků

 

Výkon odpovědného geodeta investora

Činnosti odpovědného geodeta investora po dobu realizace stavby.
Specifikace geodetických a kontrolních činností:

 • Provedení revize geodetických podkladů z posledních verzí projektové a ostatní dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Kontrolní měření skutečné provedení stavby. Provedení kontrolního měření v bodě skutečného křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi a měření dotčených souběžných podzemních vedeních.
 • Průběžné přebírání zaměření skutečného provedení stavby od odpovědného geodeta dodavatele.
 • Vyhodnocení skutečného podélného profilu u liniových staveb z výsledků měření skutečného provedení stavby a kontrola předepsaného uložení.
 • Součinnost s odpovědným geodetem dodavatele, účast při protokolárním předávání jednotlivých stavenišť.
 • Součinnost s autorským dozorem generálního projektanta ve smyslu řešení případných změn stavby.
 • Kontrola dodržení projektu.
 • Sběr datových souborů pro GIS z realizace výstavby od dodavatele stavby, kontrola obsahové a formální správnosti, dodržení norem a směrnic a předání zpracovateli GIS.
 • Zpracování závěrečného protokolu o provedených pracích, kvalitě zpracování a dosažené přesnosti zpracování.
 • Odborná, konzultační a poradenská služba investorovi.
 • Účast na jednáních investora k dané problematice.
 • Další činnosti, které bude nutné nebo účelné provést nad rámec základní nabídky.
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h