• Geodetické určení význačných bodů staveniště
  • Rekognoskace budoucího staveniště
  • Zpracování údajů projektované stavby do požadovaných grafických výstupů
  • Kartometrické zpracování grafického podkladu s následnou digitalizací (mapy KN) v zájmových lokalitách projektu
  • Provedení identifikací a dohledávání vlastníků parcel dotčených projektem a výstavbou

 

Předrealizační příprava

  • Předrealizační vytýčení - vytýčení staveniště dodavateli
  • Vytýčení projektovaných staveb
  • Vytýčení hranic dotčených parcel
  • Oddělení pozemků pro novou stavbu
  • Stabilizace bodu účelového bodového pole
  • Vytýčení pracovní oblasti
  • Zpracování sumarizačních výkresů pro územní a stavební povolení

 

Realizace stavby

  • Zaměření polohopisu na stavbě a ve stanoveném okolí
  • Zaměření skutečného provedení stavby
  • Vyhotovení geometrických plánů (GP) nových staveb
  • GP příjezdových komunikací
  • Vyhotovení GP věcných břemen

 

Vyhotovení podkladů pro vyrovnání vlastnických vztahů

  • Vyhotovení GP pro výkupy pozemků
  • Vytýčení vlastnické hranice
  • Vyhotovení GP na oddělení pozemku
  • Smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí s dotčenými vlastníky pozemků

 

Výkon odpovědného geodeta investora

Činnosti odpovědného geodeta investora po dobu realizace stavby.
Specifikace geodetických a kontrolních činností:

  • Provedení revize geodetických podkladů z posledních verzí projektové a ostatní dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení.
  • Kontrolní měření skutečné provedení stavby. Provedení kontrolního měření v bodě skutečného křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi a měření dotčených souběžných podzemních vedeních.
  • Průběžné přebírání zaměření skutečného provedení stavby od odpovědného geodeta dodavatele.
  • Vyhodnocení skutečného podélného profilu u liniových staveb z výsledků měření skutečného provedení stavby a kontrola předepsaného uložení.
  • Součinnost s odpovědným geodetem dodavatele, účast při protokolárním předávání jednotlivých stavenišť.
  • Součinnost s autorským dozorem generálního projektanta ve smyslu řešení případných změn stavby.
  • Kontrola dodržení projektu.
  • Sběr datových souborů pro GIS z realizace výstavby od dodavatele stavby, kontrola obsahové a formální správnosti, dodržení norem a směrnic a předání zpracovateli GIS.
  • Zpracování závěrečného protokolu o provedených pracích, kvalitě zpracování a dosažené přesnosti zpracování.
  • Odborná, konzultační a poradenská služba investorovi.
  • Účast na jednáních investora k dané problematice.
  • Další činnosti, které bude nutné nebo účelné provést nad rámec základní nabídky.
google map
Geodézie-Topos, a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h