Novinky

Aktualizace programu Gramis

Byla vydána nová verze Gramis 2017. Instalace je ke stažení zde.

Služby WMS

Uvolnění služeb WMS na serveru ČÚZK


Od 1. 7. 2011 jsou uvolněny  veřejné prohlížecí (WMS) služby na poskytované datové sady geoportálu ČÚZK. Bylo tak zrušeno omezení, které dosud omezovalo použití většiny těchto služeb pouze na prohlížení v internetovém prohlížeči.
Tento vstřícný krok k uživatelům dat resortu ČÚZK znamená například možnost připojení těchto veřejných služeb s nejaktuálnějšími daty, jaké má resort ČÚZK k dispozici, do systému GRAMIS.

Podmínky užití a přehled služeb je ZDE.

Gramis

Gramis 2016 pro Windows

GRAMIS je program umožňující snadnou a efektivní práci s digitálními mapami a připojenými databázemi, pracující pod operačním systémem MS-Windows. Je dodáván v lokálních nebo síťových verzích.

Stručný přehled funkcí systému:
 

 • Standardní přístup pro Windows XP , třírozměrný datový model.
 • Analýza mapy a následné promítnutí výsledků do všech připojených databází, analýza databázových informací s promítnutím výsledků do mapy.
 • Načtení libovolného počtu mapových souborů do jednoho pracovního okna s automaticky propojenými databázemi.
 • Otevření mapy do libovolného počtu oken obsahujících např. různé požadované výřezy.
 • Výběr otevření souborů kliknutím myši do pracovní plochy.
 • Vytváření projektů (uložení pracovní plochy a otevřených mapových souborů do zvoleného souboru). Následné načtení otevře všechny mapy obsažené v době uložení pracovní plochy, zobrazí příslušný výřez mapy a je umožněna volba zobrazení mapových souborů, výběr aktivní mapy a volba pořadí vykreslování map.
 • Libovolné zvětšení a zmenšení pracovní plochy a vybraných objektů včetně volby měřítka.
 • Zobrazení výřezu mapy ohraničeného mapovým rámem číselně zadaného mapového listu v rámci běžně používaných kladů mapových listů měřítek 1:500, 1:1000, 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 a 1:200000.
 • Automatické vykreslení kladů mapových listů měřítek 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000 včetně zobrazení příslušné nomenklatury a sítě zvolených rozměrů.
 • Zapnutí či vypnutí zvolených vrstev (pro každý mapový soubor 10000 vrstev) – všechny zapnuté vrstvy jsou aktivní pro identifikaci i editaci.
 • Pro každou vrstvu je možné samostatně volit její zobrazení, vykreslování atributů, barevných výplní, značek a pořadí při vykreslování.
 • Libovolné nastavení grafických atributů jednotlivých objektů nebo nastavení grafických atributů pro každou z vrstev.
 • Uložení konfigurace vrstev do zvoleného souboru a následné načtení.
 • Práce se „Správcem vrstev” (zapínání, vypínání prvků, zapínání a vypínání grafických atributů vrstev).
 • Automatizované generování „legendy“ do pracovní plochy – komplex funkcí zajišťujících přenos záznamů z číselníků (typy a barvy čar, typy a barvy výplní a k nim přiřazené významy) připojených k mapám v danou chvíli zobrazeným v pracovním okně do zvoleného prostoru v mapě.
 • Legenda objektů obarvených podle vybrané databázové položky.
 • Měření délek, ploch, úhlů, kótování, kótování s vynášecími čarami.
 • Dynamické změny při kótování objektů – při změně vybraného bodu daného prvku se změní i použité kóty.
 • Vytyčování pomocí délek, úhlů, rovnoběžek nebo ploch s možností vytváření jednobodových objektů (Body, Značky, Popisy).
 • Označení lomových bodů a výpis souřadnic.
 • Výpočet průniku ploch libovolných objektů, výpočet elementární plochy.
 • Permanentně poskytované informace o délkách a plochách editovaných nebo nově tvořených objektů.
 • Snadná práce s kilometráží liniových objektů.
 • Vyhledání parcel zadaných parcelními (popisnými) čísly, listy vlastnictví nebo vyhovující zadaným výběrovým podmínkám v databázích a v mapě.
 • Vyhledání požadované parcely nebo listu vlastnictví ve všech připojených katastrálních územích najednou s následným otevřením katastrálních území, obsahujících vyhledaná data.
 • Porovnání grafických dat zvoleného katastrálního území s příslušnou databází „SPI“ (vyhodnocení nesouladu mezi parcelními čísly a porovnání ploch, vypočítaných z grafických objektů parcel ve vztahu k plochám uváděným v databázi „SPI“).
 • Možnost získání parcelních čísel z libovolného textového souboru nebo ze schránky Windows.
 • Možnost tisku výpisu informací o zvolené parcele společně se zvoleným výřezem mapy.
 • Vytváření vlastních databází s libovolným propojením položek a následným připojením ke grafickým objektům.
 • Předdefinování „SQL dotazů“ do připojených databází s volbou příslušného spouštěcího tlačítka.
 • Zobrazování barevných výplní objektů podle intervalů nebo diskrétního výskytu vybrané položky vybrané databáze.
 • Naplnění databázové položky zvoleného databázového souboru atributy označených objektů, evidenčními čísly objektů nebo hodnotami provedených měření - podle požadavku uživatele se vytvoří nové věty nebo se aktualizují věty existující.
 • Přenos vybraných položek dat Souboru popisných informací (SPI) a dat obecné databáze do schránky Windows pro následné použití v libovolných textových editorech nebo tabulkových procesorech pracujících pod operačním systémem Microsoft Windows.
 • Vkládání nových objektů, souborů, vektorových značek a popisů, editace objektů již existujících.
 • Vypisování textových atributů do map a převod požadovaných atributů objektů na objekty typu „Popis“.
 • Připojení souborů k objektům typu „Soubor“ a následné otevření v předem definované aplikaci („Word“, „Ami–pro“, „Wintext“, „Přehrávač zvukových záznamů“, „Přehrávač videozáznamů“ apod.).
 • Automatizované vytváření „obálek objektů” a „ochranných pásem“.
 • Generování objektů do areálů – možnost umístění do těžiště nebo k atributu se zvoleným posunem.
 • Kopírování, přesun objektů na základě zvolené tabulky.
 • Generování atributů do objektů podle matematického předpisu.
 • Proporcionální zvětšení objektů, vložení objektů ze schránky do zvoleného prostoru.
 • Automatizované zpracování dat do objektové struktury.
 • Generování odkazových šipek.
 • Vytvoření liniových objektů z vybraných bodů bodového pole.
 • Tisk pracovní plochy, zvolené oblasti, případně zvoleného mapového listu na všech tiskárnách a plotterech podporovaných operačním systémem MS-WINDOWS 98 a vyšších.
 • Vložení vybrané části mapy do pracovní plochy jiné aplikace.
 • Připojení rastrových fotografií a textových informací ke grafickým objektům, připojení rastrových dat ve formátech *.BMP, *.TIF, *.PCX, *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.CIT.
 • Vytváření a úpravy vektorových značek (knihovny značek).
 • Vytváření grafů jako vztahu dvou zvolených databázových položek.
 • Export a import formátů *.BD, *.VVR, *.VKM, *.DGN, *.DXF, GEUS, ARC/INFO, *.SHP.
 • Propojení s ostatními aplikacemi pomocí „OLE Automation“.
 • Práce s makry - možnost záznamu libovolné posloupnosti funkcí a následné spuštění uložené posloupnosti funkcí.
 • Připojení digitalizačního zařízení pro pořizování vektorových dat z tradičních mapových podkladů.
 • Modul „GPS“ pro sledování aktuální polohy jedoucích vozidel.

 

Gramis je modulární systém, takže je možné používat pouze ty moduly, které uživatel potřebuje. Zde je seznam všech modulů:

Základ

Otevření vybraných souborů do jednoho pracovního okna + otevření mapy v libovolném počtu pracovních oken. Zvětšení, zmenšení pracovní plochy, aktuálního objektu nebo označených objektů na celou pracovní plochu. Posun mapy, centrování, postupné prohlížení označených objektů, zobrazení všech objektů mapy. Vyhledání a označení objektů zvolených společných vlastností nebo ležících ve vybraných oblastech. Volba souřadných soustav, uložení projektu, práce s Číselníky a Správcem vrstev. Vkládání objektů (bod, line, areál, pravoúhelník, popis, značka), vytváření vektorových značek a úpravy vlastností objektů, vkládání OLE objektů do pracovní plochy nebo přenos mapy do jiných programů. Prohlížení a připojení rastrových dat (BMP, *.GIF, *.JPG, *.PCX, *.PNG, *.TIF, *.CIT) Převody mezi jednotlivými typy objektů, převod atributů objektů na popis, převod nomenklatur map na popis, Měření délek, ploch, výpočet délky nebo plochy aktuálního objektu, případně označených objektů. Zjišťování kladů mapových listů měřítek od 1:500 do 1:200000, vykreslení pravoúhlé sítě zvolených rozměrů. Tisk mapy na všech zařízeních podporovaných operačním systémem MS-Windows…

Modul A - Katastr nemovitostí

Vyhledání parcel podle parcelního čísla, popisného čísla, listu vlastnictví nebo zadaných podmínek v databázích s následným vyhledáním a označením objektů v aktivní mapě.
Výpis informací o označených objektech nacházejících se v otevřených mapách z databází SPI.
Porovnání mapy s databázemi a vyhotovení protokolu nesouladu mezi mapou a databází včetně porovnání výměr.
Vyhledání map obsahujících zadané parcely, vyhledání záznamů o parcelách pozemkového katastru.
Tisk výpisu listu vlastnictví nebo seznamu vyhledaných parcel, Export vybraných položek...

Modul B - Import

Import grafických dat z formátů VVR (textový formát popsané struktury), BD (data systému GRAMIS), DGN 7 a 8 (formáty systému Microstation), DWG, DXF (Autocad), DKM, VKM, VFK (výměnný formát „Digitální katastrální mapy“), ARC/INFO (data ze stejnojmenného systému) , SHP (Arcview), TXT, DBF (bodová pole)…

Modul C - Kótování, Průniky, Vytyčování

Kótování, kótování s vynášecími čarami, Automatické kótování aktuálního objektu nebo označených objektů, vytyčení protínáním z délek, vytyčení úhlem a vzdáleností, vytyčení rovnoběžkou, zadanou plochou, měření elementárních ploch s možností automatického vytváření objektů, průnik ploch objektů…

Modul D – Export, kontroly, souřadnice

Export grafických dat do formátů VVR (textový formát popsané struktury), BD (Gramis), DGN (Microstation), DWG, DXF (Autocad), VKM (výměnný formát „Digitální katastrální mapy“), ARC/INFO (Arc/Info) , SHP (Arcview), TXT, DBF (bodová pole), odeslání výřezu okna, kontroly dat, práce se souřadnicemi (volba typů souřadnic, označení lomových bodů, výpisy souřadnic)...

Modul E - Databáze

Vytváření databázových tabulek libovolné struktury, připojení databází ke grafickým objektům s možností oboustranného vyhledávání objektů nebo vět splňujících zadané podmínky, grafické vyjádření databázových záznamů podle zvolených intervalů, obarvování objektů podle zvolených parametrů databáze.

Modul F - Speciality

Automatické vyskládání areálů, vytváření ochranných pásem, obálek objektů, rozklad areálových objektů na jednoduché linie, zjišťování průsečíků objektů, návrh umístění atributů objektů, kontroly dat z hlediska singulárních bodů, správnosti bodové množiny a duplicitních objektů…

Modul H - Rastry

Transformace rastrových dat formátů *.BMP, *.GIF, *.JPG, *.PCX, *.PNG, *.TIF, *.CIT, Generování dlaždic, Export mapového okna (oblasti) do územně umístěných rastrů…

Modul J - Digitalizace

Možnost připojení digitalizačního zařízení pro pořizování vektorových dat.

 

Dodatečné moduly

Modul G - Geobáze

Zobrazování rastrových dat Geobáze (Geodézie ČS, Česká Lípa).

Modul Q – DMT

Možnost zobrazení „Digitálního modelu terénu“ - plastický pohled na terén, vyžaduje předem připravený soubor s výškovou sítí vytvořenou z vrstevnic, umožňuje průlet nad terénem, zobrazení odtokové trasy od zadaného bodu nebo zvoleného aktuálního liniového objektu.

Modul R – Mapsector

Zobrazování rastrových dat Mapsector (DPA Česká Lípa).

Modul S – ÚAP

Vytváření a shromažďování dat Územně analytických podkladů.

Modul T – Inventarizace parcel

Vytvoření a vedení databáze parcel určitého vlastníka s možností kontroly a zatřídění na základě aktuálních dat SPI.

Modul U – Pasporty

Pasportizace komunikací, dopravního značení, zeleně….

Modul X – Mapview

Možnost využití Gramisu jakožto poskytovatele vybraných funkcí GIS pro databázové aplikace (Alis, Gordic, Vita, Vera…)